هیأت تحریریه

سردبیر و مدیر مسئول: دکتر محمد سعید سیف

ویراستار علمی: دکتر روزبه پناهی، دانشگاه تربیت مدرس
هیأت تحریریه:
1- دکتر علی اکبر آقا کوچک، استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس
2- دکتر مهدی بهزاد، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
3- دکتر وحید چگینی، استادیار پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
4- دکتر محمدرضا خدمتی،، استاد دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
5- دکتر منوچهر راد، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
6- دکتر حمید زراعتگر، استادیار دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
7- دکتر مصطفی زین الدینی، استاد گروه عمران دانشگاه خواجه نصیر
8- دکتر محمد سعید سیف، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
9-  دکتر مهدی شفیعی فر، استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس
10- دکتر حسن صیادی، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
11- دکتر مجید عباسپور، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
12- دکتر حسن قاسمی، ااستاد دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
13- دکتر محمدجواد کتابداری، دانشیار دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
14- دکتر علی اکبر گل افشانی، دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
15- دکتر سعید مظاهری، استادیار سازه‌های دریایی، پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
16-  دکتر نوروز محمد نوری، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران


View: 4578 Time(s)   |   Print: 615 Time(s)   |   Email: 39 Time(s)   |   0 Comment(s)

Creative Commons License
International Journal of Maritime Technology is licensed under a

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.